Upravljanje grobljima

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19) te Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), poslovi upravljanja grobljima na području Općine Rogoznice povjereni su komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o. (Uprava groblja).

Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 30. travnja 2019. godine, donosi ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 3/19).

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA - pdf


Općina Rogoznica vlasnik je svih groblja na području Općine Rogoznica. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici opreme i nadgrobnog uređaja (nadgrobni spomenik i znaci, pokrovna/nadgrobna ploča, ograda groba i drugi elementi grobnog mjesta).


Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta. Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju i članovi obitelji korisnika (roditelji, bračni ili izvanbračni drug, djeca i posvojena djeca).


Poslovi upravljanja grobljima uključuju uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, dodjelu grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za korištenje grobnih mjesta, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, izdavanje rješenje o pravu korištenja grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, kao i druge poslove propisane Zakonom i Odlukom o grobljima. Groblja na području općine Rogoznica kojima upravlja Uprava groblja – Škovacin d.o.o. su:


• Rogoznica
• Podorljak
• Dvornica
• Sapina Doca

PROSTORNI PLANOVI GROBLJA:
Mjesno groblje Rogoznica – PDF 0,59 MB
Mjesno groblje Podorljak – PDF 0,01 MB
Mjesno groblje Dvornica – PDF 0,39 MB
Mjesno groblje Sapina Doca – PDF 0,05 MB


- za bolji pregled povećati prikaz do B3

Groblje se financira iz sredstava godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, te iz sredstava osiguranih u Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica, i drugih izvora. Općina Rogoznica i Uprava groblja ne odgovaraju za štetu nastalu na grobljima, grobnim mjestima, grobnim uređajima i drugim objektima na prostoru groblja koje počine ili prouzroče treće ili nepoznate osobe.

Galerija

Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP