Usluge Upravljanje grobljima
UPIS U GROBNI OČEVIDNIK

IZDAVANJE RJEŠENJA O PRAVU KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Kako bismo korisnika upisali u grobni očevidnik i izdali rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme potrebno je dokazati da isti ostvaruje pravo na korištenje predmetnog grobnog mjesta (primjerice ugovorom o izgradnji obiteljske grobnice, rješenjem Odbora za izgradnju groblja, ugovorom o kupnji čestice zemlje za izgradnju grobnice, rješenjem o nasljeđivanju iza smrti vlasnika čestice zemlje / korisnika predmetnog grobnog mjesta, ili ekvivalentnim dokumentom).


Sukladno članku 13. Odluke o grobljima, nakon smrti korisnika pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ako se u rješenju o nasljeđivanju korištenje grobnog mjesta ne navodi, taj se dokument ipak uzima u razmatranje kao dokaz nasljednog niza, temeljem kojeg su se svi zakonski nasljednici dužni izjasniti po pitanju svog prava. Također, pravo korištenja se može riješiti naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto, o čemu se izdaje rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine. Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u grobno mjesto mogu se ukopati osobe koje su u času smrti činile članove njegove obitelji, odnosno roditelji, bračni drug, izvanbračni drug, djeca – uključujući i posvojenu djecu.
Za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice korisnika koji se upisuje kao takav (obostrano, u boji), OIB, kontakt podatke, presliku smrtnih listova za sve ukopane u predmetno grobno mjesto ili izvadak iz knjige umrlih (moguće zatražiti u svim matičnim uredima Republike Hrvatske) i uzroke smrti. Sve traženo moguće je kopirati u našem uredu.


Korisnik može sukladno vlastitoj volji i bez prisile trećih strana korištenje grobnog mjesta ugovorom (ili ekvivalentnim ovjerenim dokumentom) ustupiti trećim osobama po vlastitom nahođenju (koje se ustupa moraju i prihvatiti). Ugovor o ustupanju mora se potom dostaviti Upravi groblja koja novom korisniku izdaje rješenje o pravu korištenje grobnog mjesta.
Na našoj internetskoj stranici postavljeni su planovi svih mjesnih groblja u Općini Rogoznica. Molimo da prije dolaska utvrdite koja je točna lokacija predmetnog grobnog mjesta na položajnom planu groblja za koje se namjeravate javiti. Plavom bojom označeno je polje, narančastom razred (red), i crnom broj predmetnog grobnog mjesta.

Sukladno članku 14. Zakona o grobljima i članka 34. Odluke o grobljima savjetujemo svim korisnicima grobnih mjesta na mjesnim grobljima Rogoznica, Podorljak, Dvornica i Sapina Doca, koji se dosad nisu javili za upis u evidenciju grobnih očevidnika ili dostavili potrebnu dokumentaciju (svi kojima nije izdano Rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme) da to svakako učine.
Citiramo Članak 14. Zakona o grobljima:
"(1) Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.
(2) Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.
(3) Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu."


Važna napomena: prema članku 13. Odluke o grobljima, oprema i uređaji na grobu (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) smatraju se nekretninom, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba, novi vlasnik / korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.
U slučaju spora oko prava korištenja grobnog mjesta Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto do pravomoćnog okončanja spora.


Navedenu dokumentaciju molimo dostaviti poštanskom pošiljkom na adresu Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica, e-mailom (izuzev ugovora o prijenosu prava korištenja, izjave i sl.) na groblja@skovacin.hr ili osobno radnim danom do 15 h.